USA knappet kraftig innpå i tredje sett

USA tok dessverre igjen det meste av den norske ledelsen i løpet av det tredje settet.

Her er resultatene etter 3 av 5 sett:

Det ble action allerede i settets første spill da begge bord havnet i 6 spar uten hjerterkontroll:

Ved det andre bordet gikk meldingene slik:

Jeg er ikke sikker på betydningene av de videre meldingene, men regner med at 1 hjerter viser utgangskrav med sparfarge (eller eventuelt tvetydig der dette er ei av betydningene).

Det var ikke enkelt å spille ut hjerter etter at nord hadde vist hjerterfarge, og øst hadde ønsket et sterkt ønske om ruter ut. Det ble da også spilt ut ruter ved begge bord. Kontrakten gikk hjem etter at trumfen ble trukket ut og kløver dame stukket over. Kløveren ga nok stikk så lenge ikke en av motstanderne hadde utstyrt seg med tieren fjerde i kløver. Buttspill.

I spill 13 fikk vestspillerne en motspillsprøve:

Hjerter dame ut fikk man beholde for. Deretter ble det spilt ny hjerter til esset i bordet. Spillefører spilte så spar til dama, og kløver mot bordet. Hva ville du lagt i vest?

Hele spillet så slik ut:

Ser du løsninga?

Vest må legge liten kløver for å beskytte inntaket sitt til hjerterfarga. Makker vinner med esset og godspiller hjerterfarga mens vest fortsatt har kløver konge i behold. Spillefører kommer ikke utenom kløveren selv om sparen sitter 3-3. Vest må slippes inn, og kan dermed hente beita i spar.

Ingen av vestspillerne klarte denne prøven, og dermed gikk kontrakten hjem ved begge bord.

Dessverre tok USA igjen mye av forspranget. Vi håper Norge tar dette hjem i morgen!

Norge økte litt i andre sett

Norge vant andre sett av bronsefinalen mot USA 1 med 8 IMP. Dermed økte de ledelsen totalt til 39 IMP.

Her er resultatene etter 2 av 5 sett:

Vi ser på noen av spillene som dukket opp i andre sett.

I spill 20 ble det meldt 4 spar ved begge bord. Espen ble spillefører i øst etter følgende meldingsforløp:

Da Espen fant spardama var alt motparten fikk for de tre essene. 620 til Norge i lukket rom.

Ved det andre bordet gikk meldingsforløpet noe annerledes:

Allan valgte altså, ikke urimelig, å hoppe inn med 3 ruter. Weinstein spilte Terje for ruterdama, og dermed ble det beit. 12 IMP til Norge.

Noen spill senere kom det en interessant spilleføringsprøve:

Allan spilte 4 hjerter i nord etter at Terje hadde vist 6-10 honnørpoeng med eksakt 4-korts spar og minst 4-korts hjerter med 1 spar over østs ruterinnmelding. Etter alt å dømme må trumfen løses med én taper for å vinne kontrakten siden man må regne med én rutertaper og én spartaper. Hvordan ville du planlagt spilleføringa med ruter ess ut fra øst og skift til spar 8?

Om øst har honnør dobbel, må man spille liten mot knekten. Stikker øst, tar man finessen i neste runde. Legger han lavt må honnøren toppes ut i neste omgang.

Med honnør dobbel i vest må man spille en mellomhonnør fra bordet. Dekker vest, stikker man med esset og spiller ny hjerter mot bordet. Om det kommer liten på fra øst, har man valget mellom å finessen eller å prøve å toppe ut nieren.

Allan fikk ruter dame ut fra øst og skift til spar 8. Vest gikk i med dama før Allan vant med esset. Han fortsatte med kløver til esset i bordet fulgt av hjerter knekt. Vest dekket med dama, og Allan vant med esset. Ny trumf mot bordet stakk øst med kongen, og dermed slapp Allan å gjette. Men han forteller at han hadde tenkt å stikke med tieren fordi han ikke hadde tro på at vest skulle ha både dame-knekt i spar og konge-dame i hjerter for sperremeldinga i ruter.

Hele spillet så slik ut (inkludert meldingsforløpet fra den andre bordet, hvor kontrakten var den samme):

2 ruter fra nord viste trefargehånd med kortfarge i ruter og normal åpningsstyrke. Det ble buttspill etter at også amerikaneren vant 4 hjerter.

I spill 26 passet Terje ut Allans balanseringsdobling etter ruteråpning fra øst:

Terje spilte ut kløver konge, som han fikk beholde for. Kløver dame gikk til esset hos spillefører. Han fortsatte med tre runder hjerter fra toppen. Allan kom inn på dama, og spilte ruter ess og ruter til kongen. Spillefører stjal hjertertaperene i bordet, men så måtte motspillerne få resten av stikkene. Terje hadde innkomst i både spar og kløver, og kunne trekke ut spilleførers trumf. Han hadde dermed ikke mer å stille opp med i dette spillet. 500 inn ga 9 IMP til Norge etter at Meckstroth spilte 2 grand med åtte stikk ved det andre bordet etter at meldingsforløpet ble innledet identisk. Der Terje valgte å passe ut doblinga, hoppet Meckstroth i stedet til 2 grand, invitt.

I settets nest siste spill meldte amerikanerne en litt hard 3 grand mot Allan og Terje:

Allan spilte ut hjerter 7. Han og Terje bruker invittutspill mot grand. Allan spilte ut hjerter 7 for å indikere at han hadde interesse av en skift. Aktuelt var han interessert i gjennomspill i kløver. Hjerterutspillet gikk via dama hos Terje til spilleførers ess. Han fortsatte med ruter knekt som gikk rundt til Terjes dame. Terje fortsatte med spar 3 til Allans knekt. Nå hastet det å hente tre kløverstikk, men det var ikke opplagt å finne denne skiften. Allan fridde seg passivt i ruter. Spillefører stakk med kongen i bordet, spilte spar til tieren, ruter til bordet og innkasserte de to siste ruterstikkene med hjerteravkast. Han kunne så avslutte med spar til dama og spar ess. Ni stikk og 400 ut.

Ved det andre bordet stoppet Espen og Boye i delkontrakt i ruter:

Der ble det ti stikk, og dermed vant USA 7 IMP.

Det var godt å se at Norge vant det andre settet også. La oss håpe de fortsetter i samme spor også i det tredje og siste settet for dagen!

Rapport fra førstesettet

Det ble en strålende åpning for det norske laget i bronsefinalen mot USA 1. Etter de første 16 spillene leder Norge med 31 IMP.

Her er resultatene fra første sett:

Merk at Norge vant settet med 38 IMP, men fikk 7 IMP i straff på grunn av sein spilling ved Espen og Boyes bord. Dermed er altså ledelsen justert fra 54-16 til 54-23.

Allerede i første spill ble det utgangssving inn for Norge:

Boye ble spillefører i 4 spar på syds hånd etter at Espen åpnet med søppelmulti, og deretter viste ei makshånd med spar. Boye fikk spar ut til esset og skift til ruter. Fortsettelsen var kløver 10, som gikk rundt til kongen i øst. Han prøvde seg med en liten hjerter. Kanskje ville han ha makker inn for å spille trumf? Boye stakk med kongen, spilte ruter til stjeling og kløver til stjeling. Deretter nok en ruter til stjeling. Kløver til stjeling med kongen godspilte kløverfarga. Nå kunne trumfen trekkes ut, og blindemann tok resten av stikkene.

Ved det andre bordet gikk meldingsforløpet annerledes:

1 ruter fra Nils i øst var presisjon (11-15 hp, minst 1 ruter), mens 1 spar fra Ulf viste minst 4-korts hjerter. Syd var naturlig nok med til 4 spar etter at makker hadde vist sparfarge. Det er forståelig at Nils doblet sluttkontrakten. Det kunne se ut som han hadde fire stikk på egen hånd.

Ulf spilte ut hjerter til esset. Nils tok for trumfesset og skiftet til ruter 3 (fjerde høyeste). Spillefører valgte nå å legge liten. Om øst har ruter konge, vil spillefører ha tre sidestikk i rødfargene, og kan trolig hente syv trumfstikk på krysstjeling. Dermed blir han ikke avhengig av å godspille kløveren. Det ble ikke riktig denne gang da ruter konge satt bak, og kløveren var fordelt 3-3. 11 IMP til Norge, og vi kunne glede oss over å ha fått akkurat den starten vi ønsket oss.

Neste spill var også spennende:

Boye havnet i en litt hardmeldt 3 grand i syd. Vest spilte ut ruter 5, som gikk til dama og kongen. Øst skiftet til hjerter, som gikk til esset i vest, fulgt av ny hjerter. Boye vant på hånda og innkasserte så kløverstikkene. Refereringa på BBO var noe mangelfull, så det er litt uvisst akkurat hva som ble kastet. Men kontrakten gikk i alle fall hjem, og Boye kunne notere 600 i riktig kolonne. Ved det andre bordet fikk Nils spille 2 hjerter med to beit utenfor sonen. 100 ut var billig moro. 11 nye IMP til Norge.

I spill 5 var Ulf og Nils aktive etter at Nickell i syd åpnet med Halles 2 kløver:

Passen til Katz over 2 spar hadde nok en eller annen betydning, og Nickells pass over 3 spar var nok krav. 5 ruter ble etter hvert den naturlige endestasjonen. Nils spilte ut spar ess, og skiftet til hjerter i stikk 2. Det var nødvendig for å beite kontrakten, men det var rett og slett ingen andre steder å sette opp stikk. Ulf måtte komme inn på trumfkongen i tide til å få innkassert hjerterstikket før spilleførers hjertertapere forsvant på kløver. Ei beit og 100 inn til Norge.

Ved det andre bordet havnet Boye i 3 grand i syd:

Etter at motparten fikk dratt vekk sparholdet i utspillet hadde Boye åtte toppstikk så lenge kløveren ga fem stikk. Det var finessemuligheter i både hjerter og ruter som kunne ordne det niende stikket. Men så var det det med å gjette hvilken finesse man skal ta. Én mulighet er å legge ned ruter ess. Om ikke kongen faller, spiller man bordet ikk på kløver knekt og tar hjerterfinessen.

Men er ikke egentlig vest favoritt til å ha begge kongene etter å ha gått inn med 2 spar? Det spørs hvilken stil motspillerne har.

Denne gang hadde vest begge de røde kongene, men likevel er det mulig å vinne kontrakten. Hva skal vest kaste på de tre siste kløverstikkene? Det gir muligheter for spille ruter ess og ruter. Vest blir innspilt på kongen, og må åpne hjerteren fra kongen. Dette fordrer at vest ikke har mulighet til å fri seg med spar til øst, som så kan spille hjerter gjennom.

Boye valgte aktuelt å spille på ruterfinessen, og dermed ble det to beit. 3 IMP til USA.

I spill 11 fikk Nils en meldeprøve i øst. Med ingen i sonen gikk det pass fra syd og vest før nord åpnet med 2 kløver, som viste sterke kort. Ville du meldt med disse kortene?

Du har ei fin 5-korts sparfarge, ett sideess og 4-korts sidefarge i kløver. Om du bestemmer deg for å melde, hva er i så fall din begrunnelse? Om motparten blir spillende kontrakten, blir den sterke hånda som oftest spillefører. Om så skjer får du utspillet selv, og det er altså ikke noe behov for å gi makker beskjed om å spille ut spar. Det kan selvfølgelig stå en del stikk egen vei om makker har tilpasning, og kanskje skal dere stampe. Imidlertid har du ett sideess, noe som innebærer at det ikke står slem til motparten så lenge dere har ett sparstikk. Da er det kanskje ofte begrenset hvor mye det er å tjene på å stampe? Det kommer selvfølgelig an på hva makker har. Et argument for å medle er at det kan forstyrre motparten, men det er først og fremst om makker har til å støtte deg at det virkelig forstyrrer. 2 spar inn ødelegger som regel ikke nevneverdig.

Hele spillet så slik ut:

 

Nils gikk innpå med 2 spar og ble doblet. Med beste motspill skal han ikke ha mer enn tre trumfstikk og hjerteress. Dermed fryktet vi 9 IMP ut dersom kontrakten ble 3 grand ved det andre bordet. Men amerikanerne mistet ett stikk i motspillet, og dermed begrenset Nils scoren ut til 500.

Det skulle vise seg at det ikke ble 3 grand ved det andre bordet:

Etter at Boye åpnet med søppelmulti og Espen spurte etter håndtype med 2 grand, våget Rodwell seg innpå med 3 spar. Det er utvilsomt hardt å gå innpå i denne posisjonen selv om det er en viss sjanse for at 2 grand kan være ei bløffmelding. Espen og Boye fikk med seg stikkene i mpotspillet, og hentet 1100 inn. Vi kunne dermed notere 12 IMP inn i stedet for de 9 vi hadde fryktet motparten skulle få!

 I spill 13 sto det storeslem for nord-syd:

Godt gjort av Boye og Espen å få meldt 7 ruter etter at motparten var aktivt med og forstyrret. Dessverre stampet de i 7 hjerter, og nordmennene hentet 1400 inn. Aktuelt står det 7 grand også, men i praksis er det umulig å få kontroll på det.

Ved det andre bordet fikk amerikanerne melde i fred fram til 7 ruter:

Mens Rodwell gikk inn med 2 hjerter ved det andre bordet, valgte Nils å passe. Det kommer kanskje ikke som noen overraskelse at jeg har sansen for Nils valg om å melde pass. Det er riktig å være med om det finnes hjertertilpasning, men om så ikke er tilfelle kan det fort være tungt å spille kontrakt øst-vest. Det verste er at vest kan ha en del kort, og dermed nok til å melde over 2 hjerter, uten at noen av honnørene er virksomme for øst. Da risikerer man å komme enda høyere enn 2-trinnet.

Den vellykkede stampen var verdt 12 IMP for amerikanerne, og dette ble ett av få vinstspill for dem i første settet. Norge har fått en flott start, og utgangspunktet er godt før de neste settene, på tross av at det ble 7 IMP i straff for sein spilling. Du kan følge de neste settene på BBO, henholdsvis klokka 07:30 og 10:30. Heia Norge!

Du kan også lese om et spill fra første sett på GeOs blogg

Fredag: Norge spiller bronsefinale

Fredag er det klart for finaler og bronsefinaler i VM. Norges lag i åpen klasse skal spille om tredjeplassen mot USA 1. De opplysningene jeg hadde fått tidligere om at bronsefinalen går over bare tre sett stemmer ikke. Det riktige er at bronsefinalen spilles over fem sett, tre fredag og to lørdag. I finalen møter Norges overmenn fra Nederland Polen. De skal kjempe om VM-gullet over seks sett.

Programmet for bronsefinalen er som følger:

Fredag:
04:00: Norge - USA 1, sett 1 av 5  BBO    Scorecard
07:30: Norge - USA 1, sett 2 av 5  BBO
10:30: Norge - USA 1, sett 3 av 5  BBO

Lørdag:
04:00: Norge - USA 1, sett 4 av 5  BBO
07:30: Norge - USA 1, sett 5 av 5  BBO

Running scores